اللَّفِيْفُ or Lafif verb

The main verb whose more than one letter is weak, it is called  الْفِعْلُ اللَّفِيْفُ . Example:  

قَوِيَ

حَيِيَ

وَنَى

وَقَى

He became strong

He survived

He became weak

He saved

 

Let us see its 14 form,

الْمَاضِي  Verb of Past Tense

Plural

Dual

Singular

 

وَقَوْا

وَقَيَا

وَقَى

Male

وَقَيْنَ

وَقَتَا

وَقَتْ

Female

وَقَيْتُمْ

وَقَيْتُمَا

وَقَيْتَ

Male

وَقَيْتُنَّ

وَقَيْتُمَا

وَقَيْتِ

Female

وَقَيْنَا

 

وَقَيْتُ

Both

 

الْمَاضِي  Verb of Past Tense

Plural

Dual

Singular

 

حَيُوْا

حَيِيَا

حَيِيَ

Male

حَيِيْنَ

حَيِيَتَا

حَيِيَتْ

Female

حَيِيْتُمْ

حَيِيْتُمَا

حَيِيْتَ

Male

حَيِيْتُنَّ

حَيِيْتُمَا

حَيِيْتِ

Female

حَيِيْنَا

 

حَيِيْتُ

Both

 

 الْمُضَارِعُ   Verb of Present Tense

Plural

Dual

Singular

 

يَقُوْنَ

يَقِيَانِ

يَقِيْ

Male

يَقِيْنَ

تَقِيَانِ

تَقِيْ

Female

تَقُوْنَ

تَقِيَانِ

تَقِيْ

Male

تَقِيْنَ

تَقِيَانِ

تَقِيْنَ

Female

نَقِيْ

 

أقِيْ

Both

 

 الْمُضَارِعُ   Verb of Present Tense

Plural

Dual

Singular

 

يَحْيَوْنَ

يَحْيَيَانِ

يَحْيَ

Male

يَحْيَيْنَ

تَحْيَيَانِ

تَحْيَ

Female

تَحْيَوْنَ

تَحْيَيَانِ

تَحْيَ

Male

تَحْيَيْنَ

تَحْيَيَانِ

تَحْيَيْنَ

Female

نَحْيَ

 

أَحْيَ

Both

 

أَمْرٌ  Command

Plural

Dual

Singular

 

قُوْا

قِيَا

قِ

Male

قِيْنَ

قِيَا

قِيْ

Female

نَهِيْ  Prohibition

لا تَقُوْا

لا تَقِيَا

لا تَقِ

Male

لا تَقِيْنَ

لا تَقِيَا

لا تَقِيْ

Female